REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 100 de ANI de ROMANIA 100 de FAMILII FERICITE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
“100 de ANI de ROMANIA 100 de FAMILII FERICITE”   
PERIOADA 15.09.2018 – 15.12.2018
 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
 
1.1. Organizatorul  campaniei “100 de ANI de ROMANIA 100 de FAMILII  FERICITE”  (denumita  in  cele  ce urmeaza  “Organizatorul”)  este societatea FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Moara de Foc nr. 35, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2863/1994, avand CUI RO6787981 si cont bancar RO06 INGB 0014 0000 2844 8911 deschis la ING Bank
 
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii, conform dispozitiilor legale privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata si modificata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice pe site-ul Organizatorului www.fitermanpharma.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare precum si in farmaciile CATENA participante.
 
1.3. Regulamentul campaniei va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil, in mod gratuit, in orice Farmacie Catena participanta si pe site-ul www.fitermanpharma.ro, pe toata durata de desfasurare.
 
SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE 
 
2.1. In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:
a) „Participantii” – toate persoanele fizice cu domiciliul in Romania, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, care indeplinesc conditiile mentionate in sectiunea 4 de mai jos. 
b)  „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care fac parte din acesta. 
c) „Parteneri” – Societatea Catena Management S.R.L. (denumita in continuare « Catena Management ») cu care Organizatorul a incheiat un acord cadru de marketing in vederea desfasurarii prezentei campanii in perioada 15.09.2018 – 15.12.2018. Partenerul va sprijini prin lantul de farmacii care functioneaza sub brandul CATENA organizarea si desfasurarea prezentei campanii. In acest sens, fiecare Farmacie CATENA participanta va oferi suport si informatii despre campanie. Fiecare Farmacie CATENA participanta este semnalizata prin afise de campanie. 
                      - Societatea Any Place Media S.R.L. care asigura sistemul electronic pentru inscrierea participantilor la campanie si extragerea automata prin sistemul Random.org (denumita in continuare « Any Place Media »).  
d)  „Achizitie Minima” – achizitia a minimum unui produs participant la campanie;
e) „Produs participant” – orice produs de tip supliment alimentar/produs cosmetic/ produs parafarmaceutic - marca FITERMAN PHARMA . Nu intra in campanie medicamentele RX si OTC..  
f)  „Cod” – reprezinta o insiruire alfanumerica ce se gaseste tiparita si securizata pe eticheta de campanie. Fiecare eticheta de campanie are tiparit un cod unic.  Eticheta de campanie se gaseste in farmaciile CATENA, fie lipita direct de fiecare produs marca Fiterman Pharma existent la vanzare in lantul farmaciilor CATENA, fie inmanata la casa de marcat de catre farmacist. Macheta etichetei de campanie este prevazuta in Anexa 1
 la prezentul Regulament. 
Codul se utilizeaza de catre participant pentru inscrierea in Campania “100 de ANI de ROMANIA 100 de FAMILII  FERICITE”, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 6 la prezentul Regulament. 
Foarte important:
Codul de inscriere se obtine la achizitia a minim unui produs marca Fiterman Pharma conform Sectiunii 6. Codul de inscriere se gaseste in farmaciile CATENA, fie direct atasat produselor marca Fiterman Pharma (in cazul produselor participante care au deja atasata/lipita eticheta de campanie), fie se va inmana la casa de marcat de catre farmacist (in cazul produselor marca Fiterman Pharma care nu au atasata eticheta de campanie, dar care se afla la vanzare in stocul farmaciei CATENA), in limita stocului disponibil. 
Fiecare cod este unic si poate fi transmis o singura data !!! 
In situatia in care un participant detine mai multe coduri obtinute in urma propriilor sale achizitii de produse din campanie, transmiterea fiecarui cod se va realiza printr-un sms distinct utilizand exclusiv acelasi numar de telefon mobil cu care participantul s-a inscris initial in campanie. Astfel, participantul este informat pe aceasta cale despre faptul ca nu se accepta utilizarea aceluiasi numar de telefon mobil pentru inscrierea in campanie de catre participanti diferiti, iar in situatia in care un participant este detinatorul mai multor coduri (obtinute in urma propriilor sale achizitii de produse din campanie), transmiterea fiecarui cod se va realiza printr-un sms distinct utilizandu-se exclusiv acelasi numar de telefon mobil cu care acesta s-a inscris initial in campanie!!! 
IMPORTANT: Transmiterea fiecarui sms de inscriere in campanie nu va implica si transmiterea datelor personale ale participantului, precum: nume, prenume, cnp, adresa de email, adresa de corespondenta. Inscrierea se va realiza doar pe baza codului unic tiparit pe eticheta de campanie. Numerele de telefon ale participantilor de pe care se vor transmite sms-urile de inscriere vor fi sterse din baza de date intr-un termen rezonabil, prin grija Organizatorului conform acordului existent intre Persoana Imputernicita Any Place Media si Organizator. Exceptie vor face numerele de telefon ale castigatorilor, precum si datele de identificare ale acestora, cum sunt: nume, prenume, cnp, adresa de corespondenta, adresa de email care, odata obtinute in vederea acordarii premiilor, se vor pastra in baza de date a Organizatorului in conformitate cu prevederile legale si politica de confidentialitate prevazuta la Anexa 2. 
g) Premii – 100 televizoare LED Samsung, 32 de inchi, model 32M4002, HD, in valoare de maxim 700 lei/fara TVA, care se vor acorda prin extragere conform mecanismului prevazut la Sectiunea 6 la prezentul Regulament. Valoare totala maxima a premiilor acordate este de 70.000 lei/fara TVA.
h) “Extragere” – extragere automata asigurata de catre partenerul colaborator al Organizatorului Any Place Media S.R.L. prin programul Random.org, prin care vor fi desemnati castigatorii, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 6 la prezentul Regulament. 
i) Random.org – sistem electronic de extragere a câștigătorilor conform mecanismului de campanie.
j) Bon fiscal bonul emis de oricare din farmaciile Catena participante la data efectuarii achizitiei, prin care participantul face dovada achizitionarii, , produsului/produselor participant/participante in perioada campanie, conform mecanismului prevazut la Sectiunea 6 Bonurile fiscale trebuie sa aiba data de emitere in perioada de desfasurare a Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru a intra in posesia premiului, in caz de castig, participantii sunt obligati sa pastreze in original bonul fiscal in baza caruia au achizitionat produsul/produsele participant/participante la campanie, alaturi de eticheta de campanie conform prezentului Regulament, pentru a indeplini procedura de validare finala.
 
SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
 
3.1. Campania are loc in perioada 15.09.2018 – 15.12.2018. Produsele participante la campanie pot fi achizitionate in perioada mentionata din farmaciile Catena, in cadrul intervalului orar de functionare al farmaciilor participante. 
 
3.2. Inscrierea la campanie are loc in perioada 15.09.2018 – 15.12.2018, de luni pana duminica in intervalul orar 00:00-24:00.
 
3.3. Organizatorul va desfasura aceasta campanie atat prin sprijinul partenerului colaborator Any Place Media S.R.L., cat si al farmaciilor Catena care sunt semnalizate cu afise de campanie.  
 
3.4. Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in cadrul tuturor farmaciilor Catena semnalizate cu afise de campanie.
 
3.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica conditiile, dar nu inainte de a modifica prezentul regulament si de a anuta acest lucru public, conform art. 1.3 de mai sus. 
 
SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
 
4.1.  Pentru  a  participa  la  campaniei,  Participantii  trebuie  sa  indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 
sa fie persoane fizice cu domiciliul in Romania;  
sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii campaniei; 
sa achizitioneze in perioada de desfasurare a campaniei minimum un produs participant la campanie;
sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la campanie – Regulamentul va fi facut public in acord cu legislatia din Romania – detaliile privind Regulamentul pot fi obtinute prin accesarea paginii web: www.fitermanpharma.ro - (Sectiunea Regulamente Campanii – Regulamentul “100 de ANI de ROMANIA 100 de FAMILII  FERICITE”) si in orice farmacie CATENA participanta.
 
4.2. La campanie NU pot participa angajatii Organizatorului, ai societatilor implicate in organizarea si in derularea acestui concurs, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus. 
 
4.3. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Prin simpla transmitere prin sms a codului de pe eticheta de produs, participantul isi exprima acordul cu privire la inscrierea sa in campanie si cu privire la prelucrarea datelor sale personale in conformitate cu cele mentionate in Politica de confidentialitate prevazuta in Anexa 2.
 
4.4.  Prin  participarea  la  campanie,  castigatorii campaniei  isi  dau  acordul  expres  si  neechivoc  ca  datele lor personale comunicate Organizatorului si partenerului Any Place Media SRL (ce actioneaza exclusiv in scopul derularii prezentei campanii) sa  intre  in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.  
 
4.5. Campania se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii. 
 
SECTIUNEA 5. PREMIUL 
 
In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera premii constand in 100 televizoare LED Samsung, 32 de inchi, model 32M4002, HD, in valoare de maxim 700 lei/fara TVA/televizor. Valoarea totala a premiilor este de 70.000/fara TVA. Premiile se vor acorda prin extrageri la sorti ce vor fi organizate pe perioada derularii campaniei conform graficului de extrageri mentionat la 6.3, urmand sa fie acordate cate 14 (patrusprezece) televizoare la fiecare extragere, cu exceptia ultimei extrageri din 17 decembrie 2018 unde se vor acorda 16 (saisprezece)televizoare, conform mecanisului prevazut la Sectiunea 6.
 
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI. ACORDAREA PREMIILOR
 
6.1. Respectand prezentul Regulament, vor putea participa la acesta campanie clientii  farmaciilor Catena care in perioada 15.09.2018 – 15.12.2018 au achizitionat minim un produs participant marca Fiterman Pharma din oricare dintre farmaciile Catena participante la campanie, cu exceptia medicamentelor RX si OTC. 
Astfel, la achizitionarea oricarui produs participant marca Fiterman Pharma, cu exceptia medicamentelor RX si OTC, clientul se poate inscrie in campanie trimitand prin SMS la numarul 1777 (numar valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi) codul inscriptionat pe eticheta produsului participant achizionat din una din farmaciile CATENA participante la Campanie. Pentru fiecare SMS trimis participantul va suporta costul acestuia (tariff normal – 0,05 euro/SMS trimis)
Atentie !!! 
Fiecare cod este unic si poate fi transmis o singura data, orice incercare de a transmite acelasi cod in mod repetat prin mai multe sms-uri de inscriere va fi exclusa de la inscriere.
In situatia in care mai multe persoane revendica acelasi cod care a stat la baza alocarii unui premiu, va fi validat castigator acel participant care face dovada etichei de campaniei ce contine tiparit codul care a stat la baza alocarii premiului. 
Codurile invalide (inexistente) nu vor fi luate in considerare.  
 
6.2. Fiecare client care s-a inscris ca si participant in campanie va fi anuntat prin sms, la numarul de telefon cu care s-a inscris, ca participa la extragerile pentru castigarea unui televizor si va primi urmatorul mesaj: « Felicitari! V-ati inscris la campania organizata de Fiterman Pharma si Farmaciile Catena pentru a castiga un televizor. Pastrati eticheta cu codul pentru validare si bonul fiscal. »
 
6.3. Premiile se acorda prin extrageri organizate prin programul RANDOM.ORG. Din toate sms-urile inscrise se vor extrage cate 14 castigatori/extragere, cu exceptia ultimei extrageri din data de 17.12.2018 unde se vor extrage 16 castigatori. Un participant, chiar daca are mai multe inscrieri valide efectuate in perioada Campaniei, are dreptul sa castige 1 (un) singur Premiu pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
La fiecare extragere se acorda 14 (patrusprezece) televizoare, cu exceptia ultimei extrageri din data de 17.12.2018 cand se vor acorda 16 (saisprezece) televizoare. Programul RANDOM.ORG va selecta aleatoriu din totalul sms-urilor inscrise si un numar de 14 (patrusprezece) rezerve pentru fiecare extragere, cu exceptia ultimei extrageri din data de 17.12.2018 cand se vor extrage un numar de 16 (saisprezece) rezerve.. La fiecare extragere se vor adauga si sms-urile inscrise anterior si care nu au fost castigatoare.
 

Extragerile se vor efectua conform urmatorului grafic:

Perioada de inscriere SMS-uri

Zi de extragere 

Numar premii acordate/extragere

15.09 -30.09

01.10.2018

14(paisprezece) televizoare

01.10-14.10

15.10.2018

14(paisprezece) televizoare

15.10-28.10

29.10.2018

14(paisprezece) televizoare

29.10 – 11.11

12.11.2018

14(paisprezece) televizoare

12.11-25.11

26.11.2018

14(paisprezece) televizoare

26.11-09.12

10.12.2018

14(paisprezece) televizoare

10.12 – 15.12

17.12.2018

16(saisprezece) televizoare

 

 
Acordarea premiului se va face in saptamana imediat urmatoare extragerii. 
 
6.4. Lista codurilor castigatoare de la fiecare extragere va fi afisata pe site-ul Organizatorului www.fitermanpharma.ro si poate fi consultata si in farmaciile CATENA pe durata campaniei. Pentru protectia datelor cu caracter personal ale participantilor, respectiv numarul de telefon de pe care s-a trimis sms-ul de inscriere, lista afisata va contine doar codurile extrase castigatoare prin programul RANDOM.ORG, nu si numerele de telefon ale participantilor. In termen de 7 zile calculate de la momentul extragerii, Organizatorul va contacta telefonic participantii castigatori la numarul de telefon cu care s-au inscris la Campanie in vederea acordarii premiului. Castigatorii vor fi validati de catre Organizator doar in urma prezentarii etichetei cu codul extras castigator si a bonului fiscal ce atesta achizitia Produselor Participante. Pierderea sau deteriorarea in orice mod a etichetei cu codul extras castigator si/sau a bonului fiscal ce atesta achizitia Produselor Participante va conduce la invalidarea castigatorului, acesta pierzand astfel dreptul de a intra in posesia premiului. In acest din urma caz, pentru acordarea premiului, Organizatorul va proceda la contactarea rezervelor in ordinea extragerii. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament, premiile vor ramane la dispozitia Organizatorului. Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care castigatorul nu raspunde la numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie. In cazul in care nu se va putea intra in contact cu Participantul castigator in decurs de 7 zile de la extragere, atunci Participantul va fi declarat necastigator si se va trece la contactarea telefonica a Participantului castigator de rezerva. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in situatia in care Participantul castigator nu raspunde la apelurile Organizatorului, nu se afla in aria de acoperire, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat sau orice situatii in care acesta nu va putea fi contactat in termenele mentionate in prezentul Regulament.
 
6.5. Ridicarea premiului de catre castigator se va face direct din cadrul uneia dintre farmaciile Catena participante la campanie printr-un reprezentant al Organizatorului. 
 
6.6. La momentul predarii premiului se va incheia un proces-verbal de predare-primire intre Organizator si Participantul declarat castigator. Prin semnarea de catre castigator a procesului-verbal de predare primire, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament Oficial. Castigatorul va semna totodata si declaratia privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4.1 din prezentul Regulament, declaratie ce constituie anexa nr. 3 la prezentul Regulament. 
 
6.7. In cadrul acestei campanii, nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte si nici schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. 
 
6.8. Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.   
 
6.9. Organizatorul si Partenerii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari aparute ulterior extragerii si acordarii efective a premiilor.
 
6.10. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta campanie. Fiecare premiu va fi predat castigatorului impreuna cu garantia primita de la furnizor. 
 
6.11.Organizatorul va publica pe siteul www.fitermanpharma.ro lista codurilor castigatoare. 
 
SECTIUNEA 7: TAXE SI IMPOZITE 
 
7.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de catre Participantii castigatori pentru premiile ce depasesc valoare de 600 lei fiecare, in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal.  
 
7.2. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite. 
 
SECTIUNEA 8: REGULAMENTUL CAMPANIEI
 
8.1. Regulamentul oficial al campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe toata perioada campaniei pe adresa www.fitermanpharma.ro si in fiecare farmacie CATENA participanta la campanie.
 
8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de oprire a campaniei in orice moment al acesteia si/sau schimbarea regulilor de participare, obligandu-se totodata sa faca publica hotararea sa in conformitate cu prevederile de la pc. 1.2 din Sectiunea 1.  
 
SECTIUNEA 9: PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
Intrucat Organizatorul solicita participantilor la campanie anumite date ce au caracter personal, acesta asigura si protejeaza drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale in domeniu, inclusiv cele prevazute de Regulamentul CE nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si cu politica sa de confidentialitate prevazuta la Anexa 2 la prezentul Regulament. 
Organizatorul declara ca Partenerul Catena Management si farmaciile Catena nu vor prelucra date cu caracter personal ale persoanelor participante la Campanie si isi asuma intreaga responsabilitate in procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal precum si in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute in sarcina sa in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.
 
SECTIUNEA 10: LITIGII 
In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului. 
 
SECTIUNEA 11: FORTA MAJORA
 
11.1.  In cazul aparitiei unui caz de Forta Majora in intelesul legii, daca o situatie de Forta Majora impiedica sau  intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.
 
11.2. Organizatorul, daca invoca Forta majora, este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia respectivului caz de Forta Majora. Comunicarea se va realiza prin orice mijloc posibil de comunicare.
 
SECTIUNEA 12: DIVERSE
 
12.1.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei campanii, abuz  sau  orice  alte  tentative  care  ar  putea  afecta  imaginea  sau costurile acestei campanii.  
 
12.2. Prezentul acord este supus in intregime legii romane.
 
12.3. Eventualele reclamatii, intrebari referitoare la derularea prezentei campanii vor putea fi transmise pe mail la adresa juridic@fitermanpharma.ro 
 
12.4 Prin participarea la aceasta campanie, participantii, Farmaciile Catena, precum si toti cei implicati in aceasta campanie, sunt de acord si accepta prevederile prezentului regulament, intelegand pe deplin modul de functionare a campaniei organizate de FITERMAN PHARMA
SRL. 
 
ORGANIZATOR,
FITERMAN PHARMA SRL,
Adminstrator,
 
PREAMBUL :
In cadrul campaniei “100 de ANI de ROMANIA 100 de FAMILII FERICITE”, datele cu caracter personal sunt prelucrate in 2 FAZE DE CAMPANIE, respectiv:
FAZA I – faza inscrierilor – detaliata la pct. 3 din prezenta Anexa 2;
FAZA II – faza validarii si atribuirii premiilor castigatorilor - detaliata la pct. 3 din prezenta Anexa 2;  
 
1. Date privind Operatorul de date cu caracter personal
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor, vor fi prelucrate  de catre:
FITERMAN PHARMA S.R.L., cu sediul in Iasi, str. Moara de Foc nr. 35, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/2863/1994, avand CUI RO6787981 si cont bancar RO06 INGB 0014 0000 2844 8911 deschis la ING Bank, avand numar de operator de date cu caracter personal 17754 inscris in Registrul General al ANSPDCP (denumita in continuare„Organizatorul” ) in calitate de Operator de date cu caracter personal si Imputernicitul in prelucrarea datelor.
 
2. Date privind Imputernicitul Operatorului pentru prelucrare datelor din FAZA I a campaniei
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor transmise in FAZA I a campaniei sunt prelucrate prin Imputernicitul :
Societatea ANY PLACE MEDIA cu sediul in Calea Giulesti 337b, Bucuresti, Jud. Municipiul Bucuresti inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/5982/2012, avand CUI: RO 30242804. 
 
3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei
Prin inscrierea la prezenta Campanie, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale furnizate in mod voluntar sa fie prelucrate in scopul derularii prezentei campanii de catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea acesteia.   
Pentru participarea la aceasta campanie furnizarea datelor cu caracter personal, asa cum sunt mentionate mai jos, este imperios necesara. Daca aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va face imposibila inscrierea la campanie, acest lucru fiind considerat drept un refuz de a participa la campanie. In cazul in care oricand, pe parcursul campaniei un participant solicita in scris incetarea prelucrarii datelor cu caracter personal aceasta are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie.  
In cadrul Campaniei, datele cu caracter personal sunt prelucrate in 2 FAZE DE CAMPANIE, respectiv :
FAZA I – inscrierile la campanie : 
In Faza I datele personale care se prelucreaza sunt numere de telefon de pe care se trimit sms-uri de inscriere de catre participanti.
Aceasta baza de date este prelucrata prin Imputernicitul Any Place Media SRL cu care Operatorul Fiterman Pharma SRL are semnat Acord GDPR de protectie a datelor. Imputernicitul centralizeaza toata baza de date cu sms-urile inscrise si transmite Operatorului doar numerele de telefon care au iesit castigatoare in urma extragerilor. Operatorul nu va lua contact cu toata baza de date a numerelor de telefon administrate de imputernicit, ci doar cu listele castigatorilor. 
FAZA II – faza validarii si atribuirii premiilor castigatorilor  
In Faza II datele personale care se prelucreaza sunt datele personale ale castigatorilor, respectiv: 
 (i) Numar de telefon;
(ii) Nume si prenume;
(iii) Adresa de e-mail;
(iv) Codul numeric personal
Datele de la pct (i) – (iv) vor fi prelucrate de catre Operator. Imputernicitul Any Place Media SRL in aceasta faza nu intra in contact cu aceste date.
 
4. Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator si Imputernicitul Operatorului, dupa caz, in vederea:
(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;
(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;
(iii) atribuirii premiilor;
(iv) indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului si
(v) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea, desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, pentru apararea in instanta si/sau in cadrul altor proceduri judiciare sau administrative.
 
5. Temeiul juridic al prelucrarii
Datele vor fi prelucrate avand la baza urmatoarele temeiuri juridice :
consimtamantul participantilor la prezenta Campanie care este exprimat  prin acceptarea de catre acestia a Regulamentului si a anexelor la acesta;
obligatia legale a Organizatorului ;
interesul legitim al Organizatorului;
6. Destinatarii datelor cu caracter personal
Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal prelucrate catre:
Partenerii sai implicate in organizarea si desfasurarea prezentei Campanii cu care exista acorduri de confidentialitate in acest sens;
Notarilor publici desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;
Autoritatilor publicie, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
 
7. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptive pentru actiunile in justitie)
Datele cu caracter personal ale castigatorilor, pentru care exista obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, vor fi stocate de catre Operator, conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, minim 5 ani.
Datele cu caracter personal care se regasesc pe incheierile de extragere vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie).
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
 
8. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal si, in caz afirmativ, informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal, existent dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.
(ii) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.
(iii) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal – persoanele vizate au dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
Si-au retras consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Operatorului.
(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii – persoanele vizate au dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele cazuri:
Contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
Prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb utilizarea lor;
Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. 1, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanelor vizate.
(v) dreptul la portabilitatea datelor – persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat in cazul in care:
Prelucrarea se bazeaza pe consimtamant
Prelucrarea este efectuata prin mijloace automate
(vi) dreptul la opozitie – in orice moment, persoanele vizate au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul art. 6 alin. 1 litera (e) sau (f) a datelor cu caracter personal care o privesc. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
(vii) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Pentru exercitarea drepturile mentionale anterior participantii se pot adresa Operatorului fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si expediata la adresa Mun Iasi, Sos. Pacurari nr. 127, Jud Iasi fie prin transmiterea cererii la adresa de e-mail dpo@fitermanpharma.ro.
 
9. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului si/sau altor parteneri/colaboratori implicati in campanie obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
 
10. Alte prevederi
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a legislatiei din domeniu.